Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Sau đây chúng tôi xin đưa ra văn bản luật công chứng của quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10 số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Read more ...