Vấn đề thay đổi đăng ký kinh doanh, là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trong trường hợp ngành nghề không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thì việc thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Quý khách có thể liên hệ với Công ty chúng tôi để được giải đáp các vấn đề liên quan về thay đổi đăng ký kinh doanh

 Thay đổi đăng ký kinh doanh, quy định ngành nghề khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Quy định bổ sung ngành nghề khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 43/CP):

Ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh.

Nội dung cụ thể của các phân ngành trong ngành kinh tế cấp bốn được thực hiện theo quy định về nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Việc mã hóa ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa trong công tác thống kê.

Căn cứ vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, người thành lập doanh nghiệp tư nhân tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/CP quy định:

 Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì:

Ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Tác giả: Vntuvanluat.com