Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Người nước ngoài mua nhà chung cư ở Việt Nam cần chú gì? là câu hỏi được nhiều người quan ngoại quốc quân tâm. Chúng tôi xin đưa ra những chú ý quan trọng để các bạn lưu ý, chủ động hơn trong việc mua nhà chung cư tai Việt Nam

Theo quy định của luật nhà ở năm 2005 và sau đó là Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội:

– Về đối tượng:

* Đối với cá nhân phải thuộc một trong các đối tượng sau:

a) Có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp.

b) Có công đóng góp cho Việt Nam (được Chủ tịch nước tặng Huân, Huy chương có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam).

c) Đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế xã hội, có trình độ đại học trở lên, người có kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu.

d) Kết hôn với công dân Việt Nam.

* Đối với doanh nghiệp:

Phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (không có chức năng kinh doanh bất động sản) có nhu cầu nhà ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp.

- Về điều kiện: Cá nhân được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên (không thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự). Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư.

Cá nhân được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên mới được mua nhà

Cá nhân được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên mới được mua nhà

Theo Luật nhà ở năm 2014

Quốc hội nước ta đã thống nhất mở rộng đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu Nhà ở tại Việt Nam theo Khoản 1 Điều 159, bao gồm:

“a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam”.

Như vậy, đối với cá nhân nước ngoài chỉ cần một điều kiện duy nhất là được phép nhập cảnh vào Việt Nam, bãi bỏ điều kiện về thời hạn cư trú từ 01 năm trở lên và các điều kiện khác tại Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội. Tuy nhiên, Luật Nhà ở năm 2014 có quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua 02 hình thức theo Khoản 2, Điều 159 như sau:

“a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ”.

Về điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Điều 160, Luật Nhà ở năm 2014 bao gồm:

“1. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Đối với tổ chức nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

3. Đối với cá nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam”.
Về giấy tờ chứng minh đối tượng để tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thực hiện theo Điều 74 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định:

“1. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

2. Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 159 của Luật Nhà ở và có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)”.

Trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Luật Nhà ở năm 2014 quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Nhà nước, quỹ đầu tư nước ngoài và Chi nhánh ngân hàng Nhà nước đang đầu tư tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam khi được công nhận quyền sở hữu thì có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam, nhưng có hạn chế về số lượng căn hộ, số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Khoản 2 Điều 161 như sau:

“a) Chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá hai trăm năm mươi căn nhà.

Trường hợp trong một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều nhà chung cư hoặc đối với nhà ở riêng lẻ trên một tuyến phố thì Chính phủ quy định, cụ thể số lượng căn hộ, số lượng nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu;

b) Trường hợp được tặng cho, được thừa kế nhà ở không thuộc diện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 159 của Luật này hoặc vượt quá số lượng nhà ở quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó”.

Về thời hạn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam cũng được Luật Nhà ở năm 2014 quy định giới hạn theo Khoản 2, Điều 161 như sau:

“c) Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mới được phép mua nhà tại Việt Nam

Người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mới được phép mua nhà tại Việt Nam

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;

d) Đối với tổ chức nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời gian được gia hạn thêm; thời hạn sở hữu nhà ở được tính từ ngày tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận này;

đ) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu nhà nước”.

Luật Nhà ở năm 2014 cũng quy định chặt chẽ về nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Điểm a, b Khoản 2 Điều 162 như sau:

“a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các nghĩa về của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở, không được dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác”.

Luật nhà ở năm 2014 quy định khi thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo Khoản 2, Điều 75 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Quảng cáo: Công ty bạn đang cần các mẫu bàn mới cho văn phòng, tham khảo thêm các mẫu bàn máy tính Đức Khang nhé!

Bàn để máy tính giá rẻ Đức Khang

 

Giới thiệu 

Công ty Luật Nhân Dân thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật độc lập, đã và đang khẳng định là một trong số những công ty tư vấn chuyên nghiệp tại Việt Nam, được các luật sư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm nhằm giúp cá nhân, doanh nghiệp giải quyết được gánh nặng pháp lý.

Đọc thêm »

Hỗ trợ trực tuyến

 Tư vấn hoàn toàn miễn phí

ĐT: 02462.587.666

Hotline: 0966.498.666

Địa chỉ liên hệ

ĐOÀN LUÂT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN

Địa chỉ: Số 16 - ngõ 84 - Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Sau 3 năm bị bắt giam hoa ...

Theo Dân trí: Sau 3 năm bị bắt tạm giam 8h sáng nay trong ...

Tìm hiểu quy trình giải ...

Để đưa một vụ án hình sự ra xét xử cần trải qua nhiều giai ...

Những chính sách quan ...

Tăng lương hưu, trợ cấp; tăng mức phạt vi phạm giao thông, ...

Đổi số chứng minh nhân dân ...

Chưa nói đến chuyện cấp chứng minh nhân dân (CMND) theo mẫu ...

Bắt tạm giam Vũ Ngọc ...

Theo Dân trí đưa tin các cơ quan tố tụng, đặc biệt là TAND Tối ...

Những quy định mới của Nhà ...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016 trong đó ...

Scroll to top