Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn với người Trung quốc

Chúng tôi thực hiện tư vấn các thủ tục, chuẩn hóa hồ sơ giấy tờ đăng ký kết hôn với người Trung Quốc, dịch vụ chúng tôi đại diện đăng ký kết hôn với người Trung Quốc cho khách hàng tại các tỉnh và thành phố trên toàn quốc.

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự đăng ký kết hôn với người Trung Quốc

a. Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc.

b. Tư vấn thủ tục Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc.

c. Tư vấn chuẩn bị Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc, tài liệu chuẩn xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc.

d. Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Chuẩn hoá hồ sơ, giấy tờ của khách hàng:

a. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, chuẩn hoá hồ sơ, tài liệu phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

b. Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc như:

a. Các Luật sư của chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng nộp Hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc tại Sở Tư Pháp.

b. Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Tư Pháp, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng

Tác giả: vntuvanluat.com