Cuối năm là khoảng thời gian nhiều đơn vị doanh nghiệp, công ty vô cùng bận rộn trong việc làm báo cáo tài chính tổng kết.  Công việc này không chỉ tốn kém thời gian, mất công sức mà còn bất cập đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. Nhiều băn khoăn đặt ra như: Liệu có thể gộp báo cáo này 2 đến 3 năm làm một lần hay không? 

Dưới đây là thắc mắc cụ thể:  

Công ty là công ty vốn 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhà máy tại Khu Công nghiệp. Công ty tôi được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 16/09/2015 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 06/10/2015. Tháng 12/2015 tôi có gửi một công văn lên cục thuế xin gộp báo cáo tài chính năm 2015 qua 2016, công văn của cục Thuế trả lời chung chung và yêu cầu doanh nghiệp tự tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện cho đúng.


Như vậy tôi không biết doanh nghiệp mình có được gộp báo cáo tài chính hay không? căn cứ vào giấy chứng nhận đầu tư thì vượt quá 90 ngày không được gộp còn căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chưa tới 90 ngày. Vậy không biết trường hợp của công ty tôi căn cứ theo giấy chứng nhận nào?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Kế Toán số 03/2003/QH1;

- Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Có thể gộp báo cáo tái chính nhiều năm một lần không?

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 quy định về phương pháp tính thuế như sau:

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Có thể bạn quan tâm:

Căn cứ Luật Kế Toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:

“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm.

Thắc mắc về việc gộp báo cáo tái chính nhiều năm một lần

Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: "2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán."

Theo đó, Khoản 2 Điều 13 Luật kế toán quy định: "a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này".

Căn cứ theo những quy định nêu trên thì:

Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

Kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng.

Như vậy, dựa theo quy định của luật kế toán thì kỳ kế toán được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cho nên đối với trường hợp của doanh nghiệp bạn thì kỳ tính thuế đầu tiên bắt đầu từ ngày 06/10/2015 nên doanh nghiệp bạn được gộp với kỳ tính thuế năm 2016 để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Căn cứ vào luật kế toán và thông tư 78/2014/TT-BTC thì công ty được phép cộng gộp báo cáo tài chính của năm 2015 và 2016.